Oksana Dmytriyeva

Oksana Dmytriyeva

Staff Scientist

Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research, Schwartz Group
Blegdamsvej 3B
København N.

Mobile: +4522467135
E-mail: oksana@sund.ku.dk

Job responsibilities
Schwartz Group, Metabolic Receptology