Mansa Nair-Kihara

Mansa Nair-Kihara

Research Consultant

Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research, Platforms
Blegdamsvej 3B
2200 København N

Phone: +4535336604
E-mail: mansa.nair@sund.ku.dk